Toelichting op Wet Arbeidsbescherming voor Gezin

Met de aanname van de Wet Arbeidsbescherming Gezin is in de ontwikkeling van het Surinaams sociaal zekerheidsrecht een historische mijlpaal bereikt.

Deze wet is op donderdag 11 april kamerbreed aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA). De Surinaamse samenleving heeft decennialang gewacht op deze wet.

De aanvankelijke naam van de wet was: ‘Bescherming Moederschap’ gericht op vooral betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werkneemsters in de private sector. De debatten in het parlement hebben uiteindelijk geresulteerd in meer betrokkenheid van werkende ouders, zowel moeder als vader, bij de zorg van hun pasgeboren kinderen. Door deze ruimere definitie werd de naam van de wet veranderd in ‘Arbeidsbescherming Gezin’.

De strekking van de wet gaat veel verder dan slechts bescherming bieden aan het moederschap bij de werkende vrouw. De wet heeft tot strekking dat arbeidsgezinnen in ons land beter gaan functioneren als hoeksteen van de maatschappij.

De werking van de wet moet uiteindelijk tot uitkomst hebben dat de opvoeding van kinderen primair door de ouders wordt verricht, ook al zijn ze werkzaam. Ten aanzien van de opvoeding van de oudere kinderen zullen voor de ouders aparte regels worden opgenomen in de Wet Werktijdenregeling die nu in behandeling is bij de Staatsraad.

De goedgekeurde wet geeft een krachtige aanzet hiertoe door zowel werkende moeder als vader, en in sommige gevallen van gezinscrisis, zoals overlijden of hospitalisatie van de moeder, zelfs naaste familieleden betaald verlof toe te kennen.

De nadrukkelijke bedoeling is dat de ouders al vanaf geboorte van het kind nauw betrokken zijn bij de zorg en opvoeding. Het betaald ouderschapsverlof moet voorts leiden tot gemotiveerde werkende ouders, wat over het algemeen een positieve impact heeft op de arbeidsproductiviteit.

Ondanks de grondwet van Suriname het recht op zwangerschapsverlof met behoud van loon of salaris waarborgt vanaf 1987, hebben in de afgelopen decennia bepaalde werkgevers dit grondrecht van de vrouw schromelijk miskend. Zo werden dienstbetrekkingen met zwangere werkneemsters onnodig beëindigd of moesten ze onbetaald verlof opnemen om hun kind ter wereld te brengen en te verzorgen voor de eerste weken.

Vastberaden om dit onrecht teniet te doen en mede in het kader van de welzijnssamenleving en het sociaal contract zoals beloofd door de president, heeft minister Soewarto Moestadja, inspiratie gevonden om deze wet na tripartiete consultaties goedgekeurd te krijgen van het parlement.

Ouderschapsverlof

Als de wet in werking is getreden zal de werkende vrouw aanspraak maken op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof gedurende 16 weken, terwijl de vader recht heeft op 7 dagen vaderschapsverlof.

Met andere woorden: de werkneemster die zwanger is en bevalt van een of meer kinderen heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof tegen 100 procent loondoorbetaling. Dit wordt vergoed door het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.

Ook de verlofdagen van de vader zullen gedekt worden uit dit fonds. Vrouwen die bevallen van meerlingen, dus drie of meer kinderen, hebben recht op bevallingsverlof tot een maximum van 24.

In de wet zijn er ook regelingen getroffen voor de vrouw indien ze een miskraam krijgt en als de baby is doodgeboren of vroeg komt te overlijden. Er zijn ook regelingen getroffen voor werkende vrouwen die een kind adopteren jonger dan 18 maanden.

Voor de gevallen waar de werkende moeder tijdens of na de bevalling komt te overlijden, zal de werkende vader of een naast familielid van de vader of moeder, dat werkzaam is, in aanmerking komen voor bijzonder verlof gelijk aan het (resterende) bevallingsverlof van de moeder. Ook de betaling van dit bijzonder verlof zal geschieden uit het fonds, indien de persoon werkzaam is.

Het ouderschapsverlof gaat niet ten koste van het betaald vakantieverlof waar de werknemer aanspraak op maakt volgens de Vakantiewet. Het is de werkgever verboden om de aanspraak op betaald vakantieverlof in mindering te brengen op grond van genoten of toekomstig zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst met de zwangere werkneemster niet opzeggen gedurende de zwangerschap en na haar bevalling, anders dan vanwege dringende redenen.

Bijdrage Fonds

De wet treedt in werking 3 maanden na haar afkondiging, dus niet direct. Het fonds wordt operationeel gemaakt 2 maanden na inwerkingtreding van de wet.

Het fonds zal ervoor zorgen dat het volledig overeengekomen dag- of uurloon aan de vrouwelijke werknemer gedurende de periode van het zwangerschaps- en bevallingsverlof en aan de mannelijke werknemer gedurende de periode van het vaderschapsverlof, wordt uitbetaald.

Met ander woorden: het geld wordt door het fonds verstrekt aan de werkgever, hierna is hij verplicht de uitkering onmiddellijk te verstrekken aan betrokken werknemers. In bijzondere gevallen kan het fonds besluiten de uitkering rechtstreeks aan de werknemer over te maken, bijvoorbeeld als het dienstverband afloopt tijdens het verlof.

Het fonds zal zelf bekend maken vanaf wanneer de stortingen door werkgevers en werknemers gedaan kunnen worden en vanaf wanneer de aanvragen aan het fonds kunnen worden gedaan.

Iedere werknemer en werkgever is ten behoeve van het fonds verplicht tot betaling van een bijdrage gelijk aan een procent (1%) van het bruto-loon van de werknemer. Dat bestaat uit een werknemersbijdrage van maximaal vijftig procent en de werkgeversbijdrage minimaal vijftig procent van bedoelde bijdrage.

De werkgever is verplicht bij elke loonbetaling de werknemersbijdrage in te houden. Voorts is hij verplicht de werknemers- en werkgeversbijdrage af te dragen aan het Fonds.

Er bestaat een misvatting in de samenleving dat bedrijven die al een regeling hebben met betrekking tot ouderschapsverlof, in financieel opzicht extra belast zullen worden na inwerkingtreding van deze wet. Dat is absoluut niet het geval.

De huidige afspraken tussen werkgever en zijn werknemers met betrekking tot de werkgevers- en werknemersbijdrage voor doorbetaald zwangerschaps- en bevallingsverlof, blijven van toepassing voor uiterlijk 3 drie jaar na de inwerkingtreding van de wet. Daarna dienen deze werkgevers de wet wel te implementeren.

Bedrijven die nu bijvoorbeeld in hun cao of reglement al een regeling hebben voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, welke niet voldoet aan de vereisten van deze wet, dienen hun regeling binnen 3 jaar na de datum van de inwerkingtreding van de wet in overeenstemming hiermee te brengen.

Gedurende de overgangsperiode vindt de doorbetaling plaats conform de regelingen van het bedrijf, maar de duur van het verlof moet wel conform de wet zijn, indien gewenst door de werknemer.

Deze wet geeft een instructie aan de regering om de voorzieningen voor landsdienaren voor zover die minder zijn dan in de wet ook middels de voor hun geldende wet- en regelgeving in lijn te brengen met de pas goedgekeurde wet.

Delen:

Meer nieuws

CBB onderzoekt onbestelde oproepingskaarten

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) verricht landelijk veldonderzoek naar het juiste adres van burgers die hun oproepingskaarten niet in ontvangst hebben genomen, bij de…

Delen:

Man door het lint in vliegtuig

Turkish Airlines-passagiers op een vlucht naar Sudan beleefden angstige momenten toen een man vrijdag door het lint ging en crew en reizigers aanviel. Delen:

Delen:

Hirasinghstraat wordt verbreed en geasfalteerd

Het Aannemingsbedrijf Tjongalanga Suriname is in opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OW &C) bezig met de asfalteringswerkzaamheden aan de Hirasinghstraat….

Delen:

17 personen gehuldigd door CUS en OHM

Stichting Organisatie Hindoe Media heeft zondag tijdens een Vaderdagfeest in samenwerking met de Culturele Unie Suriname in verband met de herdenking van 146 jaar Hindoestaanse…

Delen:

Dronken bestuurder rijdt fietser dood

De 63-jarige fietser, Marlene Biharie, werd vanmorgen omstreeks 04.40 uur door een dronken autobestuurder doodgereden aan de Tourtonnelaan. Delen:

Delen:

Watersleuven Uitkijkpolder gerepareerd

Medewerkers van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben de afgelopen dagen diverse zandwegen te Uitkijkpolder in het district Saramacca…

Delen:

200 betaalbare woningen voor Coronie

Tijdens de massameeting van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Coronie zondag gaf voorzitter Desi Bouterse een uiteenzetting over de woningbouwprojecten van de regering. Delen:

Delen:

Chotkan bezoekt OWT&C Coronie

De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Vijay Chotkan, bracht afgelopen weekend een bezoek aan het personeel van de OWT&C Coronie. Delen:

Delen:

Ingezonden| Suriname kan nog welvarend worden

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) weet dat Suriname nog steeds rijk en welvarend kan worden, als de leidinggevenden ophouden om elk probleem als een…

Delen:
Scroll Up