Ordening en structurering mijnbouwsector

Met de toelating tot de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) heeft Suriname de verplichting een transparant beleid te voeren binnen de mijnbouwsector.

In het kader hiervan is het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen bezig met de verdere ordening en structurering van het beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Het uiteindelijk doel is het geologisch databestand te updaten.

Van eminent belang is dat alle natuurlijke- en rechtspersonen, die het recht van exploitatie voor goud en andere mineralen hebben verkregen conform artikel 35 van het mijnbouwdecreet E-58, voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

De wettelijke verplichtingen zijn:

Tijdig een aanvang maken met de overeengekomen werkzaamheden en deze zonder onderbreking voort te zetten, tenzij daartoe toestemming is verleend door de minister, onder de dan overeen te komen voorwaarden;

De ligging van het exploitatieterrein in het veld duidelijk aan te geven;

Bij het opzetten van gebouwen bestemd voor bewoning de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bouwen van woonhuizen in stedelijke gebieden, in acht te nemen;

Jaarlijks uiterlijk dertig november, opgave te doen van de voor het komende jaar voorgenomen productie- en exporthoeveelheden, te importeren grond- en/of hulpstoffen, brandstoffen, kapitaalgoederen en andere goederen nodig voor zijn werkzaamheden, met de importwaarden, alsmede een schatting van de exportwaarde en opbrengsten, de te betalen heffingen en het te financieren bedrag;

Volledige en nauwkeurige staten bij te houden waarin technische en financiële gegevens van alle werkzaamheden kunnen worden nagegaan;

Jaarlijks opgave te doen van de nog onder zijn recht vallende bewezen, geschatte en waarschijnlijke reserves, met daarop van toepassing zijnde kaarten, geologische rapporten, analyses van delfstoffen, luchtopnamen, boorprofielen alsmede van alle andere gegevens die daarmee verband houden;

Ieder kwartaal verslag van zijn werkzaamheden uit te brengen aan de minister, welk verslag onder andere zal bevatten:

– de geproduceerde, bewerkte, verhandelde en geëxporteerde hoeveelheden delfstof of delfstofconcentraat, met de samenstelling;
– de voorraden ontgonnen delfstof en/of delfstofconcentraat met de samenstelling;
– de productie- en exportwaarde van de delfstof of delfstofconcentraat;
– de afzetmarkten en landen van bestemming;
– de geïmporteerde hoeveelheden, grond- en of hulpstoffen, soorten brandstoffen, kapitaalgoederen en alle andere goederen nodig voor de werkzaamheden en de importwaarden daarvan;
– de betaalde of te betalen heffingen en belastingen;
– aantal werknemers, naar nationaliteit en het verloond bedrag;

Jaarlijks, niet later dan negentig dagen na afsluiting van het boekjaar de minister aan te bieden, zijn jaarrapport van waaruit volledig inzicht kan worden verkregen omtrent de in het betreffende jaar verrichte werkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: productie, investeringen, export, werkgelegenheid, winst- en verliesrekening;

Indien hij een onderneming is, jaarlijks niet later dan drie maanden na goedkeuring van de jaarrekening, de jaarstukken aan te bieden aan de minister;

Desgevraagd de minister alle additionele informatie te verschaffen, die hij nodig acht;

De heffingen bedoeld in het tweede lid van artikel 63 en in artikel 65 te voldoen.

Het geüpdatete geologisch databestand is ook noodzakelijk voor de opzet van het Delfstoffen Instituut.

Het ministerie is gezamenlijk met de Wereldbank een grootschalig project aan het voorbereiden om de geologische kaart te vernieuwen en het Delfstoffen Instituut in te stellen met de nodige aanpassingen van de bestaande processen, procedures, regelgeving en wetgeving.

Delen:

Meer nieuws

Dorpen in Para bezorgd over veiligheid

GFC NIEUWS- De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en…

Delen:

Volksgezondheid waarschuwt voor hittegolven

GFC NIEUWS- In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het…

Delen:

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:

Acties ABPLAZ maandag opgeschort

De algemene ledenvergadering van de Algemene Bond Personeel Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft besloten de acties die vanaf donderdag 11 juli werden gevoerd op te…

Delen:

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

GFC NIEUWS-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van…

Delen:

LVV geeft visvergunningen uit voor 2019

GFC NIEUWS- Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor…

Delen:
Scroll Up