Huisartsen en specialisten beperken maandag dienstverlening aan SZF-verzekerden

Huisartsen zullen op maandag 15 juli de dienstverlening aan SZF-verzekerden beperken tot (alleen) cito gevallen en wel tot 10.00 uur, waarna zij om 11 uur in beraad zullen gaan om het vervolgtraject te bepalen. De specialisten zullen eveneens om 11.00 uur in beraad gaan, voor zover de werkzaamheden dat toelate).

Dit besluit is genomen tijdens een algemene ledenveradering van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS).

De VMS zegt dat de impasse, waarin de VMS met de huidige SZF-leiding is geraakt, inclusief de leiding van haar medische dienst, onoplosbaar is gebleken door het absoluut ontbreken van vertrouwen in de leiding,. In het belang van met name de SZF-verzekerden wordt dringend geadviseerd deze leiding terstond te vervangen.

Hieronder een communique van de VMS

“De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Medici in Suriname (de VMS) heeft op 10 juli 2019 bijeen:

Overwogen dat:

• zij na haar ALV van 25 maart jl., waarbij ernstige bezorgdheid is geuit over de ernstig verontrustende negatieve ontwikkelingen in de gezondheidszorg in ons land, waarvan patiënten de dupe zijn en nog verder worden, jammer genoeg weinig tot geen verandering heeft gemerkt en dat de vooruitzichten op het behoud van kwalitatief hoogwaardige zorg ronduit slecht zijn;

• de tekorten aan medische verbruiksartikelen en medicamenten nog steeds niet tot een duurzaam aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht;

• schaarse geldelijke middelen worden aangewend voor zaken die de lopende en urgente medische zorg niet ten goede komen, zoals de aankoop van het Zorghotel, de bouw van ziekenhuizen en het aantrekken van o.a. Cubaanse artsen, zonder dat er vooraf een gedegen studie met alle actoren is verricht naar de noodzaak hiervan;

• de VMS, de Surinaamse huisartsen en medisch specialisten, of zij nu lid zijn van de VMS of niet, worden geweerd en zelfs publiekelijk in de media door overheidsinstanties, waaronder m.n. het SZF, gecriminaliseerd;

• de door het zorgcollectief aangedragen en gedegen overwogen oplossingen stelselmatig worden genegeerd;

• het SZF nog steeds moedwillig geen uitvoering geeft aan de door partijen (zowel SZF als VMS) getekende overeenkomst van maart 2018 (bij partijen bekend als “Het Résumé”) om een deel van de problematiek op te lossen;

• het SZF volhardt in het eenzijdig toepassen van absurde regels, waardoor inhoudingen onterecht worden gedaan en zorgverleners, waaronder ook ziekenhuizen, in een financiële impasse geraken en sluiting en wegvallen van de noodzakelijke zorgverlening dreigt;

• transparantie van de financiële administratie en van betalingen bij het SFZ (waarop geen wettelijk toezicht wordt uitgeoefend en waarvan jaarrekeningen al jarenlang niet meer verschijnen) absoluut ontbreekt, maar waarbij bij toevallige controles blijkt, dat afrekeningen niet conform afspraak en goed fatsoen gaan;

• ook door andere overheidsinstanties opgemerkt is dat de financiële geldstromen bij het SZF onduidelijk zijn en discrepanties vertonen;

• tot nu toe, ondanks de vele gesprekken en toezeggingen door het SZF, de minister van Volksgezondheid c.q. de Regering, er niets concreets is nagekomen met betrekking tot de oplossingsgericht gemaakte afspraken;

• het SZF geen gesprekspartner meer van de VMS is, een rol welke vanwege alle perikelen met het SZF is overgenomen door de Minister van Volksgezondheid zelf;

• verreweg de meeste problemen hun oorsprong bij het SZF vinden, waarbij uit de media is vernomen dat met een aanstaande verandering in regelgeving dit SZF nog meer verantwoordelijkheid zal krijgen en de chaos daarom niet meer te overzien zal zijn,

Besloten dat:

In een weloverwogen poging het tij te keren, zij alvast ertoe over gaat haar leden te adviseren de administratieve relatie met het SZF te herzien en wel als volgt:

Aangezien een SZF “garantiebrief” in de praktijk niet vertegenwoordigt en dekt, waarvoor die zou moeten staan en SZF verwijsbrieven, recepten, laboratorium aanvragen en overige dat ook niet meer doen, deze zogenaamde garantiebrieven niet meer te gebruiken ingaande maandag 15 juli 2019.

Hiervoor in de plaats de gebruikelijke particuliere documenten zullen worden gebruikt. Het staat de patiënt vrij, deze documenten door de medische dienst van het SZF te laten overschrijven/te garanderen.

De huisartsen op maandag 15 juli 2019 de dienstverlening aan SZF-verzekerden zullen beperken tot (alleen) cito gevallen en wel tot 10.00 uur, waarna zij om 11 uur in beraad zullen gaan om het vervolgtraject te bepalen. De specialisten eveneens op maandag 15 juli a.s. om 11.00 uur in beraad zullen gaan (voor zover de werkzaamheden dat toelaten).

Aan alle patiënten duidelijk uitleg en instructies zullen worden gegeven.

Ten overvloede benadrukt wordt door de leden dat elke patiënt zal worden behandeld op de manier zoals het hoort.

Tenslotte nu de impasse, waarin de VMS met de huidige SZF-leiding is geraakt, inclusief de leiding van haar medische dienst, onoplosbaar is gebleken door het absoluut ontbreken van vertrouwen in de leiding, dan ook -in het belang van met name de SZF-verzekerden- dringend geadviseerd wordt deze leiding terstond te vervangen.

De VMS hoopt van harte, dat dit werkelijk er toe zal leiden, dat het tij ten positieve keert. Het belang van de Surinaamse patiënt is ons allen heilig!

N.B. De VMS zal wekelijks aan de hand van de ontwikkelingen de situatie evalueren en zo nodig bijstellen.”

Delen:

Meer nieuws

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:

Acties ABPLAZ maandag opgeschort

De algemene ledenvergadering van de Algemene Bond Personeel Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft besloten de acties die vanaf donderdag 11 juli werden gevoerd op te…

Delen:

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

GFC NIEUWS-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van…

Delen:

LVV geeft visvergunningen uit voor 2019

GFC NIEUWS- Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor…

Delen:

Man ingesloten voor belaging en bedreiging

GFC NIEUWS- De 39-jarige Adjaykumar G. is door de politie van Livorno aangehouden, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belaging en bedreiging van een…

Delen:

SFB stelt beroepsregels vast voor haar leden

GFC NIEUWS- De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft op een onlangs gehouden Algemene ledenvergadering (ALV) een nieuw bestuur gekozen en verder ook een Reglement…

Delen:
Scroll Up