Financiën creëert draagvlak voor uitvoering hervormingsprogramma

De driedaagse workshop van het ministerie van Financiën had als doel actoren te informeren over de op handen zijnde fiscale hervormingen. Het ministerie wil processen efficiënter maken, waardoor de doelstellingen van Financiën bereikt kunnen worden, zegt Mireille Brunings – Stolz, program manager van de Program Implementation Unit (PIU). Het fiscaal hervormingsprogramma is reeds van start gegaan.

Hoofddoel

Het hoofddoel van het hervormingsprogramma is om ervoor te zorgen dat de begrotingstekorten op middellange termijn steeds kleiner worden. Gewenst is dat deze tekorten zelfs worden omgezet in overschotten. Elke begrotingstekort noopt het ministerie om op zoek te gaan naar financiering benadrukt de Program Manager.

Om de tekorten weg te werken wordt er een beroep gedaan op de binnenlandse- of de buitenlandse kapitaalmarkt. Hiermee wordt de overheidsschuld groter en dit wilt het ministerie liever voorkomen. Het is wenselijk dat de ontvangsten de uitgaven bij de overheid dekken.

De overheid heeft als voorname taak te voorzien in collectieve behoeften. Dit is onlosmakelijk verbonden aan een goed belastingstelsel en een goed financieel administratiesysteem is heel belangrijk om deze en andere overheidstaken te kunnen uitvoeren.

Zij geeft verder aan dat het fiscaal hervormingsprogramma daarom te maken heeft met het verhogen van de ontvangsten, het efficiënter maken van de uitgaven door een betere planning en uitvoering van de begroting, en een beter investeringsbeleid. De voordelen van de eerdergenoemde aspecten zullen voor de gehele samenleving zijn.

Workshop succesvol

“Het was goed hun enthousiasme te zien want wij als implementatie unit zijn nu verzekerd van de steun vanuit het veld”, zegt Brunings-Stolz tevreden. Als leiding vindt ze draagvlak heel belangrijk.

De drie componenten

“De hoofddoelstelling is het beheersbaar maken van begrotingstekorten. Het liefst hoop je natuurlijk op overschot, want als je een overschot hebt kan je gaan investeren. Naast de hoofddoelstelling zijn er daarom 3 specifieke doelstellingen t.w.: het verhogen van de belastingontvangsten, het verbeteren van de planning en uitvoering van de overheidsuitgaven, en het verbeteren van de kwaliteit van overheidsinvesteringen. En op basis van die specifieke doelstellingen heeft het programma 3 componenten,” geeft Brunings-Stolz aan tijdens het gesprek met het NII.

Het eerste component heeft o.a. te maken met de hervorming van het belastingstelsel, zodanig dat iedereen in de samenleving een bijdrage levert aan de belasting. Het staat vast dat alle loontrekkers betalen. Met het nieuw systeem dat geïntroduceerd zal worden zal iedereen iets bijdragen op basis van het consumptiepatroon.

Daarnaast wordt de directe belasting iets verlaagd, om de hogere prijzen vanwege de BTW te kunnen betalen. En op een aantal eerste levensbehoeften zal er geen BTW worden geheven. Naast de belastinghervorming vinden er binnen de eerste component verschillende andere activiteiten plaats, waaronder verandering van de organisatiestructuur.

Het tweede component moet maken dat de begroting beter kan worden opgesteld en uitgevoerd. Een betere planning is dus heel belangrijk en ook het digitaliseren van het begrotingsproces. Efficiency en transparantie staan hier hoog in het vaandel. De program manager wijst erop dat het programma daarom omarmd moet worden door de hele samenleving, omdat iedereen er voordeel van zal hebben.

Het derde component heeft te maken met een goed investeringsbeleid. Het gaat in deze om een alternatieve benadering want de overheid hoeft investeringen niet alleen te doen, zij kan het samen doen met de particuliere sector. Bij grote projecten die risicovol zijn kunnen de overheid en de private sector de verantwoordelijkheid samen dragen.

Het hervormingsprogramma zal een aanzet zijn voor de herstructurering van de economie. “Wij staan er als land zelf voor. Wij zullen onze ontwikkeling zelf moeten plannen en de overheidsfinanciën goed structureren. Dit is belangrijk voor de herstructurering van de economie. Daarmee faciliteer je als overheid de particuliere sector, die dan sterker wordt om hun taak als producenten te vervullen en de productie ter hand te nemen. Zodoende kunnen zij ook een bijdrage leveren aan de economische groei en ontwikkeling van het land”.(GFC)

Meer nieuws

Barranquilla verwelkomt Suriname

Suriname is woensdag officieel welkom geheten door de Colombiaanse stad Barranquilla, waar vanaf donderdag de 23ste Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen plaatsvinden. Het Surinaams Olympisch Comité…

Coppenamebrug afgesloten voor zwaar materieel

De brug over de Coppenamerivier is tot nader order gesloten voor zwaar materieel. Dit melden de districtscommissarissen van de districten Coronie en Nickerie respectievelijk, Mike…

VHP condoleert familie Radhakishun

Met grote verslagenheid heeft de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) kennisgenomen van het heengaan van mevrouw Roshnie Radhakisun, directeur van Radika (Radio Dihat Ki Awaz, “de stem…

Scroll Up